Digitalna transformacija

Digitalna transformacija po Vašoj meri

Next

Kome je namenjena?

Malim i srednjim preduzećima koja žele da načine korak ka digitalnoj transformaciji

Šta transformišemo?

INFORMACIONU INFRASTRUKTURU

Uspostavljamo potrebnu informacionu infrastrukturu

POSLOVNU KULTURU

Uvodimo poslovnu kulturu vođenu podacima

ZNANJA I VEŠTINE ZAPOSLENIH

Osposobljavamo korisnike za rad i primenu uvedenih digitalnih tehnologija i alata

Kako transformišemo?

Digitalna transformacija po projektnom principu

Ovim načinom kompanijama rešavamo probleme koji postižu najbrže finansijske rezultate. Obično se za ovu opciju odlučuju kompanije koje su na samom početku puta ka digitalnoj transformaciji.

Digitalna transformacija kao kontinuirana promena poslovanja kompanije

Postajemo Vaši partneri na putu digitalne transformacije. Na ovaj način saradnje odlučuju se kompanije koje su već prethodno koristile naše usluge ili su dostigle stepen zrelosti organizacione kulture da usvoje model poslovanja vođenog podacima.

Digitalna transformacija u praksi

Analiza postojećeg stanja

U zavisnosti od analize postojećeg stanja, dajemo preporuke za unapređenje postojeće informacione infrastrukture i uvođenje poslovne kulture vođene podacima

Mapiranje puta digitalne transfromacije

Zajedno određujemo mapu puta i dinamiku digitalne transformacije

Edukacija i implementacija

Implementiramo dogovorene informacione sisteme i osposobljavamo krajnje korisnike za rad u našem trening centru.

Besplatna inicijalna konsultacija

ŠTA JE DIGITIZACIJA?

Digitizacija je transformacija podataka iz analognog u digitalni oblik

Primeri digitizacije:

Skenirati papir ili dokument i sačuvati ga u digitalnom obliku na računaru (npr. u PDF formatu)

Evidenciju troškova vođenu na papiru uneti u tabelu i sačuvati u Microsoft Excel formatu

Popuniti/izdati račun i sačuvati ga na računaru u Microsoft Excel ili PDF formatu

ŠTA JE DIGITALIZACIJA?

Digitalizacija predstavlja sledeći korak posle digitizacije.
Sada već digitalne informacije mogu se obrađivati i njima se može upravljati uz pomoć digitalnih alata.

Primeri digitalizacije:

Skenirani dokument sačuvan na računaru u PDF formatu poslati elektronskom poštom

Evidenciju troškova iz Microsoft Excel tabele kopirati i dodati u novu Microsoft Excel tabelu ukupnih troškova

Automatsko generisanje i slanje računa nakon izvršene kupovine

ŠTA NIJE DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalna transformacija NIJE upotreba digitalnih tehnologija koje izolovano funkcionišu unutar organizacije

Niste se digitalno transformisali ako:

posedujete sajt i koristite ga samo kao prezentaciju Vaše kompanije

ste otvorili naloge na svim društvenim mrežama samo radi reklame

koristite Cloud tehnologije samo da biste skladištili fajlove i podatke u Cloud-u

Digitalno ste se transformisali ako analizirate podatke Vaših posetioca na sajtu ili na društvenim mrežama i na osnovu njih donosite odluke kako da prilagodite svoju ponudu ciljanoj grupi posetioca koristeći Cloud servise za obradu i deljenje podataka.

ŠTA JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA?

„Companies are unfit for data.“

– Dr. Tom Redman

Digitalna transformacija je proces integracije digitalnih tehnologija u sve oblasti poslovanja, uz promene načina korišćenja tehnologije, ljudi i poslovnih procesa, radi unapređivanja korisničkih iskustava u skladu sa stalnim promenama na tržištu. To je stalno putovanje, a ne krajnje odredište. (izvor: agitprop.rs)

Digitalna transformacija je ono što dolazi nakon digitalizacije, potpuno se razlikuje od kompanije do kompanije, jer iako se koriste iste digitalne tehnologije, suština se tiče transformacije ljudi, promene njihovog načina mišljenja.

Digitalna transformacija u svojoj osnovi predstavlja transformaciju pristupa ljudi koji koriste savremene digitalne alate da bi postigli određene ciljeve. Digitalne tehnologije nisu ništa drugo nego alat. Majstor je osoba koja stvara vrednost.

Digitalne tehnologije u službi generatora digitalne transformacije

ODNOSI SA KUPCIMA

Pojavom digitalnih tehnologija, potrošačke navike kupaca su evoluirale i konstantno se menjaju. Upravo tu je prilika da se sa kupcima unapredi odnos koji će osigurati vrednost ponude i lojalnost kupaca.

EDUKACIJA ZAPOSLENIH

Dve ključne komponente svake kompanije jesu ljudi i poslovna kultura. Upotrebom digitalnih tehnologija, saradnja i komunikacija između zaposlenih se znatno unapređuje što dovodi do kreiranja novih vrednosti u poslovnoj kulturi kao što je poslovna kultura vođena podacima.

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

Unapređivanjem efikasnosti poslovnih procesa uz pomoć digitalnih tehnologija dolazi do povećanja efikasnosti cele kompanije. Neke od brojnih prednosti su smanjenje operativnih troškova, skraćeno vreme reakcije na poslovne zahteve i podizanje nivoa kvaliteta postojećih proizvoda ili usluga.

TRANSFORMACIJA PROIZVODA/USLUGA

Digitalne tehnologije mogu transformisati ne samo kako prodajete već i šta prodajete. Uz pomoć poslovne analitike kompanije mogu kreirati ponudu potpuno novih ili postojećih proizvoda na sasvim drugi način.

Pridružite nam se!